Maler

Her kan du søke opp alle maler knyttet til saksbehandling. Malene finnes som word/excel-dokumenter og som open office-dokumenter.
Malene er eksempler, og kan fritt tilpasses kommunens bruk.
Gi gjerne innspill om maler som ønskes, eller tips oss om gode maler som bør gjøres tilgjengelig på Miljøkommune.no.

OBS! Maler til reguleringsplan er flyttet til https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/

MAL BOKMÅL NYNORSK

Biodrivstoff

Åpne Microsoft Excel-regneark

Busser - teknologitiltak

Åpne Microsoft Excel-regneark

Fiskebåter og skip - drivstoffendring

Åpne Microsoft Excel-regneark

Fjernvarmeproduksjon - utfasing av fossile energikilder

Åpne Microsoft Excel-regneark

Gjødsling av skog

Åpne Microsoft Excel-regneark

Landstrøm i havn

Åpne Microsoft Excel-regneark

Lastebil og varebil - teknologi- og kjørelengetiltak

Åpne Microsoft Excel-regneark

Oppvarming - fase ut fossile energikilder

Åpne Microsoft Excel-regneark

Personbil og varebil - teknologi- og kjørelengde

Åpne Microsoft Excel-regneark

Produksjon av biogass

Åpne Microsoft Excel-regneark

Jordbruk - endre system for gjødsellagring

Åpne fil

Kuldeanlegg og varmepumper - bytte av kuldemedium

Åpne Microsoft Excel-regneark

Metanuttak fra avfallsdeponi

Åpne Microsoft Excel-regneark

Foreløpig svar i forvaltningssak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 12

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste for behandling av søknad om utslippstillatelse etter kapittel 12 i forurensningsforskriften

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Søknadsskjema utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Tillatelse til utslipp av avløpsvann under 50 pe, forurensningsforskriften kapittel 12 - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Varsel om at utslipp fra kapittel 12-anlegg må stanse

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg A Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg C Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg D Kartvedlegg til utslippssøknad - hva som bør angis på kartet

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg F Oversikt over berørte interesser

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedtak om at utslipp fra kapittel 12-anlegg må stanse - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Veiedning til søker av utslippstillatelse for utslipp av avløpsvann under 50 pe

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste og veileder for tilsyn med biofilter for gråvann

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med filterbedanlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med infiltrasjonsanlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med minirenseanlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med sandfilteranlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Sjekkliste og veileder for tilsyn med slamavskillere

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne PDF

Brosjyre til deg med privat infiltrasjonsanlegg - sjekkliste

Åpne PDF

Søknadsskjema med veiledning, kapittel 13-anlegg

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg A Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig, kapittel 13-søknad

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg E Kart til kapittel 13-søknad

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedlegg G Oversikt over berørte interesser, kapittel 13-søknad

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Tillatelse til utslipp etter kapittel 13 i forurensningsforskriften, enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Informasjon til berørte om utslippstillatelse og klageadgang, forurensningsforskriften kapittel 13

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedtak om at kapittel 13-utslipp må stanse - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Registreringsskjema tilsyn avløpsanlegg etter kapittel 13

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Søknadsskjema utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomhet

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Utslippstillatelse oljeholdig avløpsvann, enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Informasjon til berørte om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Foreløpig svar i forvaltningssak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Varsel om tilsyn med bilvaskeri

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste for tilsyn med bilvaskeri

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste for tilsyn med bilvaskeri sammen med fylkesmannen

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Registreringsskjema for tilsyn med påslipp, utslipp fra oljeutskilleranlegg etter kapittel 15

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Påslippstillatelse, forurensningsfoskriften kapittel 15A - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Registreringsskjema for tilsyn med påslipp til avløpsanlegg etter kapittel 15A

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Felles avfallsplan for småbåthavner og lignende

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Oversikt over havner i kommunen

Åpne Microsoft Excel-regneark Åpne Open Office-regneark

Oversendelse av forsøplingssak til annen myndighet, oversendelsesbrev

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Varsel om befaring i forsøplingssak, forurensningsloven § 50

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Varsel om pålegg i forsøplingssak, forurensningsloven § 7 og § 37

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Pålegg om å rydde opp i forsøpling, med varsel om tvangsmulkt - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Vedtak om tvangsmulkt i forsøplingssak, forurensningsloven § 73 - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Informasjon til tiltakshaver om at grunnen må undersøkes

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument

Godkjenning av tiltaksplan, med vilkår - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Godkjenning av sluttrapport for tiltak i forurenset grunn

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Informasjon om registrering databasen Grunnforurensning

Åpne Open Office-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument

Sjekklister for kommunens arbeid med luftkvalitet i arealplan

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekklister for kommunens arbeid med luftkvalitet i arealplan

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekklister for kommunens arbeid med luftkvalitet i arealplan

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Tiltakshavers varsling av bygge- og anleggsarbeid

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Tiltakshavers varsling av mindre anleggs- og byggearbeid

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Pålegg om å gi opplysninger i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 49 - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Pålegg om å gjøre undersøkelser i forurensningssak eller forsøplingssak, forurensningsloven § 41 - enkeltvedtak

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Skjema fastsetting av konsekvens for det enkelte delområdet, landskapsanalyse

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Skjema vurdering av verdi for det enkelte delområdet, landskapsanalyse

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Sjekkliste fastsetting av landskapskarakter, landskapsanalyse

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Saksframlegg - kartlegge friluftslivsområder

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Søknadsskjema motorferdsel utmark

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument

Søknadsskjema motorferdsel utmark

Åpne Microsoft Word-dokument Åpne Open Office-dokument