Arbeid i vannområdene i 2018

Selv om vannforskriften endres, opprettholdes organiseringen av arbeidet i vannområdene.

Arbeidet i vannområdene videreføres

Mange kommuner lykkes i dag med samarbeid med andre kommuner innenfor sitt vannområde. Det er viktig å opprettholde dette arbeidet fremover, for å bedre vannmiljøet. Dette går frem av formuleringene i forslag til ny forskrift § 22, som er lik formuleringen i dagens vannforskrift § 23 

Om statlige bidrag til arbeidet i vannområdene

Miljødirektoratet tildeler midler for ett helt år til vannområdene våren 2018. Det skjer uavhengig av eventuelle endringer i vannforskriften eller i regional ansvarsfordeling. Tildelingsmidlene for 2018 ligger på samme nivå som 2017. Fremtidige budsjett er avhengig av de årlige tildelingene over statsbudsjettet.  

Ansettelse av koordinatorer for vannområdene

Dagens vannregionmyndigheter og eventuelle kommende vannregionkoordinatorer, må sammen ta initiativ til og møtes for å diskutere arbeidet i vannområdene. Det omfatter å lage avtaler for å forberede eventuell overgang i 2018. Vannregionene har løst arbeidet i vannområdene på ulike måter. Koordinatoren for et vannområde kan enten være ansatt i en kommune eller en fylkeskommune. En vurdering og dialog om ansettelsesforhold bør gjøres så snart som mulig for å skape trygghet og forutsigbarhet for vannområdekoordinatorer.

Blir det endringer av inndelingen av vannområdene?

Inndelingen av vannområder kan bli justert i framtiden. Forslag til dette er en del av de pågående prosessene høsten 2018 og våren 2019. Det gis muligheter til å gi høringsinnspill til planprogram eller arbeidsprogram våren 2019.

Disse prosessene er uavhengige av et eventuelt skifte av ansvar fra fylkeskommunen til fylkesmannen.