Brukerundersøkelsen 2017

Resultatene av denne undersøkelsen viser at kommunene får økt kompetanse og bevissthet om sitt ansvar innen miljøforvaltning ved å bruke Miljøkommune.no. Tilbudet bidrar til å ensrette praksis, redusere formelle feil - og til mer effektiv oppgaveløsning. I tillegg løser kommunene flere miljøoppgaver enn tidligere.

Rundt 450 saksbehandlere og administrative ledere i kommunene har svart på undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar TNS. En stor takk til alle som har deltatt!

Mål og måleindikatorer ble satt allerede i 2011. Indikatorene skal sikre at brukerne ivaretas og at kvaliteten i tjenestene er tilfredsstillende. Spørsmålet er: Har vi nådd målene for Miljøkommune.no?

Kvalitet og effektivitet

Resultatene viser at måltallene er innfridd for nettstedets to hovedtjenester:

  1. Sju av ti opplever at de får nødvendig veiledning for å løse kommunen sine miljøoppgaver.
  2. Åtte av ti opplever at de får god oversikt over kommunen sitt ansvar.

Oppleves tjenestene som nyttige?

Sju av ti opplever at nettstedet bidrar til miljøfaglig gode beslutninger, mer effektiv oppgaveløsning og juridisk korrekte vedtak. Resultatene viser imidlertid at arbeidet med å utvikle tilleggstjenester som brevmaler, eksempler, argumentasjon og bruk av video fortsatt bør styrkes, for å innfri målet om å ensrette praksis. Her svarer seks av ti at tiltaket bidrar til lik behandling av like saker (målet var 75 prosent).

Kjenner du nettstedet?

Ni av ti svarer at de har nå hørt om Miljøkommune.no. Like mange har vært inne på nettstedet.

Undersøkelsen viser at å tipse en kollega er den viktigste faktoren for å spre kjennskap til Miljøkommune.no. En av fire svarer at de hørte om nettstedet for første gang via en kollega i egen kommune. En av fem svarer at de hørte om nettstedet fra Fylkesmannen. 

Bruken av Miljøkommune.no var rekordhøy i 2016, med rundt 100 000 økter. Vi hadde en økning i bruk på 46 prosent fra 2015 til 2016. Dette har sammenheng med stor innholdsproduksjon, hvor alle temainngangene ble styrket. I tillegg fikk vi på plass arealplanlegging, som nytt tema.

Undersøkelsen viser at 36 prosent av de spurte mener at Miljøkommune.no i dag er den viktigste kommunikasjonskanalen mellom statlige myndigheter og kommunen.

Hvilke tema jobber du med?

58 prosent av de spurte jobber med arealplanlegging, 43 prosent innenfor området naturmangfold og 40 prosent arbeider med forurensning som saksområde. Rundt 30 prosent jobber med vannforvaltning, jakt, fiske- og viltforvaltning, klima, motorferdsel og friluftsliv. Rundt 20 prosent jobber med kulturminne og –miljø. Sistnevnte område er under utbygging, og Riksantikvaren lanserer nytt innhold til høsten.

Om Miljøkommune.no

Nettstedet Miljøkommune.no er en støttefunksjon for å realisere de nasjonale miljømålene som er satt av Klima- og miljødepartementet, fordi kommunene spiller en nøkkelrolle i å nå disse målene. Miljøkommune.no har som formål å gi oppgaveretta veiledning om miljøforvaltning til kommunene. Tiltaket skal bidra til at kommunene kjenner til og bruker myndigheten sin på en god og effektiv måte, uten å forutsette store ressurser og høy kompetanse. God veiledning, nyhets- og svartjenester skal gi effektiv støtte til miljøoppgaver og implementering av miljøbestemmelser i kommunene.

Tilbudet er rettet mot små og mellomstore kommuner. I dag er det 370 kommuner i Norge, som har 20 000 innbyggere eller færre. Nettstedet har rundt 1 250 abonnenter i kommunene, og totalt 1 789 abonnenter. Fylkesmannen utgjør den nest største gruppen av abonnenter.

Statlige miljømyndigheter samarbeider om å utvikle og drifte nettstedet for å hjelpe kommunene med dette. Departementer, direktorater, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner er alle potensielle ressurser i arbeidet. Redaksjonen jobber systematisk med å kartlegge behov og bygge ut innhold på nettstedet, for å nå strategiske mål som skal innfris innen 2020. Vi vil fortsatt legge vekt på å utvikle innhold med god kvalitet og holde et høyt produksjonstrykk. I tillegg er vi i gang med å revidere eksisterende innhold.