Første pilotkommune i mål

Ski kommune har som første pilotkommune i landet vedtatt kommunedelplan for naturmangfold.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommunen kan øke sin kompetanse om naturmangfold. Hva innebærer dette for kommunen? Det innebærer blant annet å få oversikt over hva som fins av viktige naturområder i kommunen. Denne planen skal gi grunnlag for en mer effektiv og grundig saksbehandling, med lavere konfliktpotensial. Det er også økonomisk gunstig både for kommunen og tiltakshavere at en slik plan er på plass.

Kart gir oversikt over viktig natur

Data digitaliseres i kartlag. I dette arbeidet har planen for Ski identifisert: 

  • 19 damnettverk eller dammer med nettverkspotensial
  • 24 hotspotområder for botanikk
  • 33 øvrige funksjonsområder som for eksempel korridorer, forbindelse, buffersoner og leveområder
  • 20 områder med særlig kartleggingspotensial
  • 8 lokaliteter med særlig restaureringspotensial

I tråd med oppdraget fra Miljødirektoratet er det ikke utført nye kartlegginger eller registreringer i løpet av planprosessen. I stedet er det fremmet en plan for å følge opp behov som har blitt identifisert.

Styrket kunnskapsgrunnlag

Kommunedelplanen for naturmangfold er ikke juridisk bindende for arealbruk, men styrker kunnskapsgrunnlaget for både politikere og administrasjonen om hvordan hensynet til naturmangfold bør ivaretas, for eksempel i saksbehandling av enkeltsaker. Den er også et viktig steg på veien til en økosystembasert tilnærming som har hovedfokus på de store linjer og sammenhenger.

Pilotprosjektet

Arbeidet med kommunedelplan startet i 2016 etter at Miljødirektoratet inviterte alle landets kommuner til å delta i et pilotprosjekt. Hensikten var å la noen kommuner utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold. I 2016 ble fem kommuner valgt ut som pilotkommuner. I 2017 ble fem nye kommuner med i prosjektet, som skal være ferdigstilt innen utgangen av 2018.

Prosjektet er en oppfølging av Melding til Stortinget 14 (2015-2016): Natur for livet, norsk handlingsplan for naturmangfold. Regjeringen ønsker å skape større lokalt engasjement rundt naturmangfoldet i kommunene. Dette som grunnlag for et mer målrettet arbeid med å avklare naturverdier på kommuneplan nivå gjennom bruk av virkemidlene i plan- og bygningsloven. Dette skal bidra til en mer helhetlig og forutsigbar forvaltning av natur.