Høring av endringer i vannforskriften

Klima- og miljødepartementet foreslår å forenkle organiseringen av arbeidet med vannforvaltning. Forslagene til endring i gjeldende regelverk kan berøre arbeidet i de lokale vannområdene.

Klima- og miljødepartementet har sendt et forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven på høring. Høringsfristen er 15. januar 2018. Endringene gjelder hovedsakelig forenklinger i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet.

Det foreslås at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at naturmangfoldloven erstatter denne loven som hjemmelslov.

De fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter skal ikke lenger skal ha en formell rolle i arbeidet. Det foreslås videre at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere det forberedende regionale arbeidet.

Miljødirektoratet, i samråd med øvrige berørte direktorater, utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet. 

Muligheten for å videreføre arbeid i vannområder omtales i høringsnotatet, som peker på at det i dag skjer mye godt samarbeid på vannområdenivå for å bedre vannmiljøet. Den foreslåtte nye organiseringen av arbeidet åpner for fortsatt samarbeid på lokalt nivå. Høringsnotatet sier at det også fremover er viktig å legge til rette for nye lokale initiativ for å bedre vannmiljøet.