Hvordan bruke statistikk om klimagass i din kommune?

Nå finner du ny statistikk for utslipp av klimagasser i din kommune på Miljøstatus.no.

Statistikken er utarbeidet for at du som jobber med klima- og energiplanlegging kan få informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på sektorer og utslippskilder. Du kan bruke statistikken som utgangspunkt for å:

  • prioritere hvilke kilder og sektorer det bør iverksettes tiltak i
  • sette ambisiøse mål for utslippsreduksjoner

Her finner du:

Hva er inkludert i denne statistikken?

Den viser utslippene som skjer innenfor kommunens grenser. Dette finner du av opplysninger for din kommune:

  • Utslippstall for årene 2009, 2011, 2013, 2015 og 2016
  • Utslippstall for klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O)
  • Utslippstall for 38 ulike utslippskilder

Webinar om statistikken 

Første versjon – Miljødirektoratet ønsker innspill

Utviklingen av statistikken er en del av et treårig prosjekt i samarbeid med KS. Miljødirektoratet arbeider med å videreutvikle løsningen, og etter planen skal den ferdigstilles innen utgangen av 2018. Vi tar gjerne imot innspill på mulige forbedringer. Skriv til: klimakommune@miljodir.no.