Oppdaterte tall om utslipp av klimagasser

Kommunen går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Og må kjenne til effekten av tiltak, når egen drift og virksomhet planlegges. Nå har Statistisk sentralbyrå oppdatert sine beregninger av utslipp av klimagasser i norske kommuner for 2015.

Beregningene er gjort for så mange kilder som kvalitets- og konfidensialitetshensyn tillater. Antallet kilder varierer derfor mellom kommuner. Disse beregningene er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Endringer av metode

På grunn av mindre endringer i metoden er også beregningene av utslipp for 2009, 2011 og 2013 oppdatert. De som tidligere har benyttet seg av utslippstall for disse årene bør derfor erstatte dem med de nye tallene.

Veileder om klima- og energiplanlegging

Du finner eksempler på hvordan effekt av tiltak kan beregnes i denne veilederen på Miljøkommune.no:

Videre utvikling av metode

Miljødirektoratet videreutvikler nå eksisterende beregninger av klimagassutslipp i kommuner og fylker. De utvikler også beregningsmetodikk for å vurdere tiltak for å redusere klimagassutslipp i norske kommuner og fylker.

Dette arbeidet tar utgangspunkt i SSBs kommuneanalyse for å vurdere om det er potensial for ytterligere forbedringer av tallmaterialet for utslippsberegningene. Prosjektet varer fra 2016 til 2018. Prosjektet skal gi kommunene et praktisk redskap i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser.