Tilskuddsordninger for 2018

Kommuner og andre aktører kan søke om midler fra Klima- og miljødepartementet.

Miljømyndighetene setter årlig i verk en rekke tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge. På den måten stimuleres det til at kommuner, private virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene.

Midler til hva?

Her finner du informasjon om ordningene:

Det kan søkes om midler til miljøtiltak innen disse områdene:

I lenkene ovenfor finner du også mer informasjon om kriterier, krav og søknadsfrister.

Råd og veiledning

Kommunene oppfordres til å be om råd og veiledning fra fylkesmannen, fylkeskommunen, Riksantikvaren, Sametinget eller Miljødirektoratet. Det er en oppgave for kommunene å informere andre aktører om tilskuddsordningene.