Temamøte om massehåndtering

Masser brukes til ulike formål og spredning av masser kan gi forurensningsproblemer. Hvordan kan vi forvalte og håndtere ulike typer masser på en god måte?

Miljøringen inviterer til temamøte 8.- 9. november 2017. Påmeldingsfrist er 31. oktober 2017.

Miljøringen er et nettverk for forurenset grunn og sedimenter. Spørsmål kan rettes til sekretariatet på post@miljoringen.no, eller til Mari Sunde på tlf: 908 35 193.

Kurset er spesielt rettet mot kom­munene og andre som jobber med forurenset grunn. Det vil si saksbehandlere i ulike etater hos kommunene og fylkesmennene, rådgivere innen miljøgeologi og miljøteknikk, entreprenører på grunnarbeid samt eiendomsutviklere og problemeiere som må ta hensyn til forurenset grunn.

Et viktig tema på møtet er vurderinger av spredning fra ulike utslipp. Vi får høre litt om ulike modeller og hvordan spredning fra anleggsvann vurderes. Dette er knyttet til arbeidet med en ny veileder om spredning. Dumping av snø til sjø er eksempel på et av temaene vi tar opp.