Veileder med video for å kartlegge friluftslivsområder

Flere korte videoer skal nå gjøre arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder enklere for kommunene.

Metoden for å kartlegge og verdsette friluftslivsområder er beskrevet i denne veilederen på Miljøkommune.no:

Veilederen er nå supplert med flere korte videoer, som gir råd om hvordan du kan overføre informasjon om kartlagte friluftslivsområder til digitale kart.

  • Du finner veiledningsvideoene ved å klikke på punkt nummer 5 i flytskjemaet i veilederen ovenfor. 

Komme i gang?

Har din kommune ikke kommet i gang med dette arbeidet enda? Ingen grunn til å fortvile! Denne standardiserte brevmalen kan bidra til en smidig oppstartsprosess i kommunen:

Mange kommuner er i gang

I 2014 startet KLD prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, som ledes av Miljødirektoratet. Status for verdikartleggingen er at over 60 prosent av landets kommuner nå er involvert i arbeidet. 267 kommuner er i gang med dette arbeidet:

  • Samtlige fylkeskommuner er i gang med fylkesvise prosjekter. Nordland er ferdig.
  • 96 kommuner er ferdig med sin kartlegging.
  • 112 kommuner er godt i gang eller nær ferdig med arbeidet.
  • 59 kommuner er i oppstartsfasen

Hvorfor digitalisere?

Det er viktig at kommunen digitaliserer resultatene av prosessen med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i en kartdatabase, fordi informasjonen skal være tilgjengelig for alle. Det er ikke bare administrasjonen i kommunen som kan ha nytte av dette arbeidet, men også publikum, eksterne interessenter, regionale og nasjonale myndigheter.

Å utvikle og ivareta arealer for friluftsliv gir befolkningen mulighet til å drive med varierte aktiviteter utendørs – noe som er positivt for folks helse. Å kartlegge og verdsette friluftslivsområder er et viktig virkemiddel for kommunen. Det gir et godt grunnlag for å vurdere viktige friluftsinteresser opp mot andre interesser i kommunens arealplanlegging.

Det er et mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018.