Kulturminner i reguleringsplaner

Hvordan ivareta kulturminner i en reguleringsplan? Denne veilederen hjelper deg å lage riktig hensynssone med tilpassede bestemmelser.

Kommunen kan ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap på reguleringsplannivå gjennom bruk av hensynssoner. Husk at det er bestemmelsene knyttet til hensynssonen som avgjør hvilke faktiske hensyn som må tas.

Veilederen viser ulike typer vernestatus for kulturminner og hvilke typer hensynssoner som kan brukes.