Adressenavn

Navn på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen. Skal være entydig innenfor samme kommune. To gater kan derfor ikke ha samme navn i samme kommune. Dersom to eller flere kommuner har et felles adresseringsområde, skal navnet være entydig innenfor alle de aktuelle kommunene. Dersom navnet er på flere enn 22 posisjoner, skal det i tillegg tildeles en offisiell forkortelse for navnet. Kilde: Matrikkelforskriften § 2 bokstav e.