Akutt forureining

Akutt forurensning, akutt ureining

Vesentleg forureining som skjer plutseleg, og som ikkje er tillaten etter føresegnene eller med heimel i forureiningslova.