Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Arter som miljømyndighetene vurderer som særlig viktig å ta hensyn til for eksempel i arealplaner. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav og utvalgskriterier. Arter av særlig stor forvaltningsinteresser er: truede arter i norsk rødliste, spesielt hensynskrevende arter, spesielle økologiske former, prioriterte arter, fredete arter, ansvarsarter. Arter av stor forvaltningsinteresse er nær truede arter i norsk rødliste. Fremmede arter inngår også, men omtales for seg.