Automatisk fredete kulturminner

automatisk freda kulturminne, automatisk fredet kulturminne

Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt vedtak.
Alle kulturminner som er eldre enn år 1537. Alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra tiden frem til og med 1649. Samiske kulturminner som er fra år 1917 eller eldre. Faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. (Se svalbardmiljøloven). Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i kulturminneloven.

 Kilde: Riksantikvarens ordforklaringer.