Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Bakgrunnskonsentrasjon

Den delen av samlet konsentrasjon av forurensning som skyldes utslipp som ligger utenfor det området forurensningen vurderes eller modelleres i.

Bakgrunnsverdi

Konsentrasjonen av tungmetall som finst naturleg innan eit gitt område. Det lokale, naturlege bakgrunnsnivået kan vere høgare enn normverdien. Området skal då likevel ikkje reknast som forureina.

Basiskarakterisering

Opplysninger om avfallets egenskaper etter bestemte krav i deponiregelverket, avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II nr 1.1. Dette er for eksempel opplysninger om avfallets opphav, sammensetning, forbehandling, utlekkingspotensial og avfallskode.

Batterielektrisk kjøretøy

Batterielektriske kjøretøy har et batteri som lades via en strømledning. Strøm fra batteriet driver kjøretøyet via en elektrisk motor. Begrepet elbil brukes i dagligtale nesten utelukkende om batterielektriske kjøretøy, men teknisk sett omfatter elbilbegrepet også hydrogenkjøretøy. Et hydrogenkjøretøy drives av en elektrisk motor som får elektrisitet tilført fra en brenselscelle som produserer elektrisitet fra hydrogen.

Begjære påtale

Å kreve at et straffbart forhold påtales av det offentlige, det vil si be politiet om å følge opp lovbruddet.

Bestand

En gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område til samme tid.

Bestandsplan

En flerårig, maksimalt 5-årig, plan som beskriver den årlige avskytingen av en hjorteviltart fordelt på kjønn og alder. Bestandsplanen skal inneholde målsettinger for artens bestandsutvikling. For elg og hjort kan vald eller bestandsplanområder med et areal på minimum 20 ganger minstearealet, søke kommunen om godkjenning av en bestandsplan.

Bestandsplanområde

To eller flere vald som samarbeider om å utarbeide bestandsplan for elg eller hjort. For villrein er et bestandsplanområde ensbetydende med villreinområdet.

Betinget skadefelling

Vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 b, om felling av enkeltindivider av rovvilt, for å stanse eller forhindre skader på husdyr eller tamrein, der det på forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. Kilde: Rovviltforskriften.

Biodrivstoff

Biodrivstoff er en samlebetegnelse for drivstoff som er produsert av biomasse. Biodrivstoff har de samme utslippene av CO2 som fossilt drivstoff. Utslippene regnes som karbonnøytrale fordi CO2-utslipp fra forbrenningen tas opp når plantene eller trærne vokser opp igjen.

Biogass

Gassblandinger som blant annet inneholder karbondioksyd og metan og som blir dannet ved oksygenfri nedbryting av organisk materiale, som for eksempel døde plantedeler, matavfall eller husdyrgjødsel. Kilde: Store norske leksikon

Biokull

Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse. Formålet er å lagre karbon og forbedre jordsmonnet. De mest aktuelle råstoffene for å produsere biokull er halm og trevirke.

Biologisk mangfold

Mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse.

Biorest

Biorest er det flytende restproduktet ved biogassproduksjon man sitter igjen med etter at mikroorganismene har gjort jobben sin og produsert metan. Bioresten er en næringsrik masse som egner seg som gjødsel til planter.

Biotop

Et noenlunde ensartet område som utgjør leveområde for samfunn av planter og dyr hvor disse lever i samspill.

BOF

Biokjemisk oksygenforbruk. BOF viser hvor mye oksygen som går med til  den biologiske nedbrytning, og er dermed et mål på mengden biologisk nedbrytbart stoff i avløpsvannet.  BOF bestemmes ved å måle reduksjonen i oksygen i en vannprøve som settes i mørke over en bestemt tid ved en bestemt temperatur. BOF5 betyr at man har latt prøven stå i 5 døgn.

Brenselcellebil

Brenselcellebil eller hydrogenbil har energien lagret i hydrogengass (H2), som fylles fra en pumpestasjon. Hydrogenet brukes så til å produsere strøm i brenselcellen og strømmen benyttes i en elektrisk motor.

Bromerte flammehemmere

Betegnelse på en gruppe organiske stoffer. Alle de omkring 70 ulike stoffene inneholder brom, som er brannhemmende. Stoffene kan ha alvorlige effekter både for helse og miljø. Kilde: Miljøstatus

Bruksareal for kjøpesenter

Fellesareal og leigetakars bruksareal som inneheld salsflate, lagerlokale, lunsjrom/ kantine, kontor og eventuelle areal til kultur- og fritidsaktivitetar.

Bruksenhet

Bygning eller del av bygning (lokale), for eksempel bolig, kontorenhet, verksted og lager, det vil si et rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver.

Bruksenhetsnummer

En bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel. Når bruksenheten er en bolig, kan bolignummer brukes som synonymt begrep for bruksenhetsnummer. Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen for vedkommende adresseobjekt, og er slik knyttet til det enkelte adresseobjekt.

Bruksenhetstype

Det er definert følgende bruksenhetstyper i matrikkelen: bolig, ikke godkjent bolig, fritidsbolig, annet enn bolig og unummerert bruksenhet. Bruksenhetstype Unummerert brukes til å ta vare på knytning fra bygning til matrikkelenhet og adresse. Den brukes som en pekerhjelp, dersom adresse eller matrikkelenhet ikke er pekt til fra andre vanlige bruksenheter på bygningen.

Bybakgrunn

Om luftforurensning. Område i by der luftforurensningen ikke påvirkes av nære kilder.

Byggesaksforskriften

Byggteknisk forskrift (26. mars 2010 nr. 489) om de tekniske og funksjonsmessige krav til byggverk og produkter til byggverk.

Byggverk

Bygninger, anlegg og konstruksjoner.

Bygningsendring

Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres fortløpende inn i matrikkelen med løpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.

Bymarker

Samleomgrep for by- og tettstadsnære friluftslivs-område