Betinget skadefelling

Vedtak med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 b, om felling av enkeltindivider av rovvilt, for å stanse eller forhindre skader på husdyr eller tamrein, der det på forhånd er fastsatt kvote og vilkår av overordnet myndighet. Kilde: Rovviltforskriften.