Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

dB

desibel, måleenhet for lyd

Delegering

Overføre myndighet til andre, for eksempel et politisk utvalg eller administrasjon. Dette skjer gjennom vedtak.

Deponeringspliktig radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall med større eller lik verdier for total aktivitet og spesifikk aktivitet enn angitt i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall vedlegg 1 bokstav b.

Detaljhandel

Verksemder som driv sal av nye og brukte varer i eige namn og for eiga rekning, i stor grad til personleg bruk eller til private hushald, frå ein fast utsalsstad, frå ein torgplass eller ved postordre.

Difi

Direktoratet for forvaltning og IKT. 

Digitalt planregister

Database med fullstendig og systematisert informasjon over endelig vedtatte arealplaner. Krav om planregister følger av plan- og bygningsloven. 

Dioksiner

Betegnelse på en gruppe klorholdige stoffer med høy fettløselighet og lang nedbrytningstid i naturen. Alle forbrenningsprosesser der klor og karbon er tilstede er mulige kilder til utslipp av dioksiner. Kilde: Miljøstatus

Dispensasjon

Dispensasjon innebærer at en tiltakshaver etter søknad gis unntak fra planer og bestemmelser.

Doffin

Database for offentlige innkjøp. Nettside for å hjelpe norske oppdragsgivere med å lage og legge ut kunngjøringer i samsvar med det norske regelverket. 

Driftsassistanse

Begrep innen avløp. Kompetanseenhet som gir veiledning og teknisk støtte innenfor vann- og avløpstjenester, for eksempel gjennom driftsbesøk, optimalisering av drift, nettverksbygging, vurdering av prøvetaking og analyser og gjennomføring av anbud. Ofte interkommunal ordning.

Driftsplan

Fiskerettshaverne går sammen om en felles forvaltning av fiskeressursene, og utarbeider en driftsplan.

Driftstid

Fastsatte tider hvor drift er tillatt

Dyrka jord

Omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Dyrkbar jord

Arealer som kan dyrkes opp til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Kan være skogsareal, annen jorddekt fastmark, myr og torvmark.