Dyrka jord

Dyrket jord

Omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.