Dyrkbar jord

Arealer som kan dyrkes opp til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Kan være skogsareal, annen jorddekt fastmark, myr og torvmark.