Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

EAL

Den europeiske avfallslisten.

EDTA

Etylen-Diamin-Tetra-Acetat. EDTA og dets salter har den egenskap at de danner ikke-ioniserte kompleksforbindelser (kelater) med metaller og brukes derfor til å fjerne metallioner, for eksempel for å bløtgjøre hardt vann, binde spor av tungmetallioner i fett og oljer, dekontaminere radioaktive flater samt i vaske- og renseoperasjoner av mange slag.

EE-avfall

Kasserte elektriske og elektroniske produkter, såkalte EE-produkter. Eksempler er støvsugere, komfyrer, tv-apparater, PCer, mobiltelefoner, leker med lyd eller lys, lysstoffrør, kabler og ledninger er eksempler på EE-produkter.

Elvemunning

Vann i overgangsområdet mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.

Emulgeringsmiddel

Kjemikalier som gjør at det dannes stabile oljeemulsjoner, det vil si olje fordelt som dråper i vann. Det medfører at oljen ikke stiger til vannoverflaten og skilles ut fra oljeutskilleren.

Energibærer

Energi som har fått en slik form at den egner seg for distribusjon og bruk hos forbruker. Eksempel elektrisitet, gass, fyringsolje, bensin.

Etterpolering

Ekstra rensetrinn etter renseanlegg, gjerne for ytterligere fjerning av bakterier etter at avløpsvannet har vært gjennom et minirenseanlegg.

Ettersøksekvipasje

Hund og fører godkjent for ettersøk etter elg, hjort og rådyr.

 

Ettersøkshund

En hund som er godkjent til bruk under ettersøk av elg, hjort og rådyr.

Europeisk villreinregion

De europeiske villreinregionene viser villreinens innvandringshistorie. Europeisk villreinregion nord består av områdene Rondane, Snøhetta, Knutshø og Sølnkletten og region sør består av områdene Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda og Nordfjella.

Eutrofiering

Økt tilførsel av plantenæringsstoffer som fosfor og nitrogen til vassdrag, og virkningene av denne tilførselen.