Eutrofiering

Overgjødsling

Økt tilførsel av plantenæringsstoffer som fosfor og nitrogen til vassdrag, og virkningene av denne tilførselen.