Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Farlig avfall

Avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Om avfallet skal klassifiseres som farlig avfall bestemmes av hvordan avfallet er oppført i EUs avfallskatalog, jamfør vedlegg 1 i avfallsforskriften kap. 11 eller etter særskilte vurderinger av sammensetning og stoffenes egenskaper jamfør vedlegg 3 i samme forskrift. Kilde: Miljødirektoratet og avfallsforskriften.

Femprosent-kontrollen

 5 % av alle foretak som søker produksjonstilskudd skal trekkes ut til kontroll i etterkant av hver søknadsrunde. Da skal det sjekkes at de oppfyller kravene til å motta produksjonstilskudd, og at opplysningene som ble gitt i søknaden er riktige.

fiskeensilasje

Fiskeensilasje er selvdød fisk fra fiskeoppdrett.

Fiskerettshavere

Grunneiere og andre fiskerettshavere og deres organisasjoner.

Fjernvarme

Vannbåren varmeenergi som produseres i en varmesentral og distribueres ut til kundene via fjernvarmerør i bakken. 

Flom

Oversvømmelse ved økt vannføring og vannstand i elver, bekker og vann som følge av stor nedbør eller snøsmelting, og oppdemming som følge av isgang eller skred.

Folkehelse

Befolkningen sin helsetilstand og hvordan det står til med ulike grupper av befolkningen.

Folkehelsearbeid

Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkeregisteret

Det sentrale folkeregisteret (DSF). Folkeregisteret inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et oppdatert folkeregister.

Fordelingsvirkning

Hvordan nytte- og kostnadsvirkningene av et tiltak fordeler seg mellom ulike grupper i samfunnet.

Fornybar energi

Energi som er basert på energikilder som har en kontinuerlig tilførsel, som vann, vind, sol, bølger, geotermisk energi.

Forringet økosystem

Et økosystem som er utsatt for endringer eller forstyrrelser som har en negativ og uønsket effekt på miljøet.

Forskrift

Et vedtak med hjemmel i lov, og som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Vedtak om forskrift kan ikke påklages.

Forureina grunn

Jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlege stoff er høgare enn dei fastsette normverdiane for forureina grunn, eller andre helse- og miljøfarlege stoff som etter ei risikovurdering må likestillast med desse.

Grunn der konsentrasjonen av uorganiske helse- eller miljøfarlege stoff ikkje er høgare enn det naturlege bakgrunnsnivået i området der ein planlegg eit terrenginngrep, skal likevel ikkje reknast som forureina. Grunn som dannar syre eller andre stoff som kan føre til forureining i kontakt med vatn eller luft, reknast som forureina grunn dersom noko anna ikkje er dokumentert. Kilde: Forureiningsforskrifta § 2-3 a)

Fossilfri byggeplass

  • Null utslipp av fossil CO2 på byggeplassen. 
  • Anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel.
  • Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.

Fredet art

En truet, sårbar, hensynskrevende eller sjelden art som er særskilt beskyttet fra skade og ødeleggelse gjennom forskrift om fredning av truede arter.

Fremmede arter

Organismer som ikke hører til noen arte eller bestand som forekommer naturlig på stedet.

Friluftsliv

Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.

Friluftslivsområder

Friluftsområder er naturpregede områder, i eller utenfor bebygde områder, som er tilrettelagt for friluftslivsaktiviteter.

Fritidsbolig

Bolig man ikke har som fast bopel, men brukes i rekreasjonsøyemed. Mange hytter er å regne som fritidsboliger.

Fulldyrking

Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster og eng som kan fornyes ved pløying.