Farlig avfall

Avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Om avfallet skal klassifiseres som farlig avfall bestemmes av hvordan avfallet er oppført i EUs avfallskatalog, jamfør vedlegg 1 i avfallsforskriften kap. 11 eller etter særskilte vurderinger av sammensetning og stoffenes egenskaper jamfør vedlegg 3 i samme forskrift. Kilde: Miljødirektoratet og avfallsforskriften.