Fordelingsvirkning

Fordelingsvirkninger, fordelingsvirkningene

Hvordan nytte- og kostnadsvirkningene av et tiltak fordeler seg mellom ulike grupper i samfunnet.