Fredet art

Fredete arter, freda arter

En truet, sårbar, hensynskrevende eller sjelden art som er særskilt beskyttet fra skade og ødeleggelse gjennom forskrift om fredning av truede arter.