Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Geologisk mangfold

Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem.

Det geologiske mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk mangfold, natur- og kulturlandskap. Geologisk mangfold er også vår geologiske arv, i betydningen steder som i kraft av å vise geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur.

GI-standarden

Felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS og saks/ arkivsystemer i offentlig sektor. 

Gjødslingsplan

Plan for tilpasset og balansert gjødsling for å få gode avlinger av høy kvalitet, uten tilførsel av mer næring enn hva plantene trenger, slik at ikke næringen skal gå tapt til omgivelsene og føre til forurensning.

Gjødslingsplanlegging

Planlegging av tilpasset og balansert gjødsling for å få gode avlinger av høy kvalitet, uten tilførsel av mer næring enn hva plantene trenger, slik at ikke næringen går tapt til omgivelsene og fører til forurensning.

Godkjent atkomst

Godkjent atkomst er den atkomsten kommunen har godkjent fra eiendom eller bygning til offentlig eller privat veg som adressen skal knyttes til.

Grenseverdi

Tallfestet grense for tillatt eller anbefalt utslipp av lukt, støy, eller et stoff til luft eller vann.

For luftkvalitet: Et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist. Jamfør forurensningsforskriften § 7-6.

Grunnboken

Register over rettigheter i fast eiendom. Den beskriver hjemmelsopplysninger, pengeheftelser, servitutter og grunndata, både eksisterende og historiske opplysninger.

Grunnkrets

En kommune er delt inn i flere grunnkretser. En grunnkrets er den minste geografiske enhet som Statistisk sentralbyrå fører statistikk for. Grunnkrets består av fire siffer og et navn. De to første sifrene angir delområde, og de to siste grunnkrets.

Gruntvannsområder

omfatter grunne sjøområder ned til seks meters dyp. Kilde: Ramsar-konvensjonen

Grøn sone

Avmerking på plankartet av stille område som kommunen ynskjer å ta vare på. Dei tilrådde støygrensene for grøne område finst i retningslinja for behandling av støy i arealplanlegging T-1442. Kilde: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. 

Grønnstruktur

Sammenhengen av store og små naturpregede områder i byer og tettsteder. Grønnstruktur er også et arealformål som brukes i arealplaner.

Gråvann

Den delen av det sanitære avløpsvannet som ikke består av klosettavløp.

Gul sone

Støy: Avmerking på plankartet av vurderingssone der støysensitiv busetnad kan byggjast dersom tiltak for å minske støyen gjev tilfredsstillande forhold. Kilde: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.

Luft: En vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.

GUP-tank

Tank av glassfiberarmert, umettet polyester.

GWP

Forkortelse for global warming potential - globale oppvarmingspotensialer. Et mål på oppvarmingseffekten som de ulike drivhusgassene har på atmosfæren. GWP-verdiene angir akkumulert oppvarmingseffekt i forhold til effekten av CO2 over en valgt tidshorisont, gjerne mellom 20 og 500 år, og benyttes til å regne om utslipp til CO2-ekvivalenter. Kilde: Store norske leksikon.

Gårdsnavn

Felles navn for et helt gårdsnummer, jamfør § 8 i lov om stadnamn, og om bruksnavn.