Grenseverdi

Grenseverdier

Tallfestet grense for tillatt eller anbefalt utslipp av lukt, støy, eller et stoff til luft eller vann.

For luftkvalitet: Et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist. Jamfør forurensningsforskriften § 7-6.