Grønnstruktur

Grøntstruktur

Sammenhengen av store og små naturpregede områder i byer og tettsteder. Grønnstruktur er også et arealformål som brukes i arealplaner.