Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Habitater

En plante- eller dyrearts foretrukne oppholdssted

Hav og kyst

Havområder, marine områder i kystsonen samt overgangen fra sjø til land.

Helsebasert tilstandsklasse

Uttrykk for helsefaren miljøgiftene i jorda forårsakar. Dei set grenser for kva slags nivå av miljøgifter ein kan akseptere i jord til ulik arealbruk. I samsvar med forureiningsforskrifta kapittel 2, § 2–3d), Miljødirektoratet kan fastsetje retningslinjer for korleis ein skal utarbeide akseptkriteria. Tilstandsklassen kan difor brukast i saker som blir behandla etter denne forskrifta.

Hensynssone

Sone der særlige hensyn og restriksjoner gir føringer for arealbruken. Det brukes faste typer hensynssoner som framstilles med bestemt skravur i kart. De kan legges på tvers av arealformål.

Hensynssone c)

Hensynssone i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, der det er tas særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i sonen, og om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov. Kilde: Plan- og bygningsloven § 11-8 c).

Hensynssone d)

Hensynssone i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, og som er båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller etter annet lovverk, for eksempel kulturminneloven eller naturmangfoldloven. Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år. Kilde: Plan- og bygningsloven § 11-8, bokstav d.

HFK

Forkortelse for hydrofluorkarbon. Organiske forbindelser av hydrogen, karbon og fluor. Hydrofluorkarboner er kraftige klimagasser.

Hjemmelshaver

Den grunnboken utpeker som formell eier og eventuelt fester av en matrikkelenhet, er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel. Vedkommende kan ha grunnbokshjemmel som eier eller fester. For eierseksjoner vil hjemmelshaver være den som er registrert i grunnboka til å ha enerett til seksjonsnummeret.

HKFK

Forkortelse for hydroklorfluorkarboner. Brukes som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. HKFK ble tatt i bruk som erstatningsstoffer for KFK fra begynnelsen av 1990-tallet, fordi HKFK har lavere ozonreduserende evne enn KFK. Kilde: Miljøstatus i Norge

Hovedøkosystem

Norge kan deles inn i store økosystemer. Naturindeksen deler Norge inn i ni hovedøkosystemer. I denne meldingen deles landet inn i følgende sju hovedøkosystemer: Hav og kyst, elver og innsjøer, våtmark, skog, kulturlandskap og åpent lavland, polare økosystemer, samt byer og tettsteder.

Hytte

En bygning som er oppført for å kunne overnatte i over et kortere tidsrom, opprinnelig som en sesongbolig eller en «arbeiderbolig» i et område det ellers ville ta for lang tid å komme til og fra for å jobbe. Mindre hytter ble også oppført for å varme seg i. I dag forbinder imidlertid folk flest gjerne hytter med ferieboliger. Fra lavtysk «lite/fattigslig hus».

Flere bruker begrepet hytte også om store fritidsboliger, selv om disse faller utenfor den egentlige definisjonen på hytte.