Helsebasert tilstandsklasse

Uttrykk for helsefaren miljøgiftene i jorda forårsakar. Dei set grenser for kva slags nivå av miljøgifter ein kan akseptere i jord til ulik arealbruk. I samsvar med forureiningsforskrifta kapittel 2, § 2–3d), Miljødirektoratet kan fastsetje retningslinjer for korleis ein skal utarbeide akseptkriteria. Tilstandsklassen kan difor brukast i saker som blir behandla etter denne forskrifta.