Hensynssone d)

Hensynssone i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, og som er båndlagt i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller etter annet lovverk, for eksempel kulturminneloven eller naturmangfoldloven. Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år. Kilde: Plan- og bygningsloven § 11-8, bokstav d.