Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Inert avfall

Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. Vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets totale utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann eller grunnvann. Kilde: Avfallsforskriften.

Influensområdet

Det totale området som blir påvirket av virksomhetens aktivitet for eksempel av støy, støv, avrenning, økt trafikk mv.

Innlagt vann

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og lignende, som føres innendørs gjennom rør eller ledninger. Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Èn innvendig fast montert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er mengden vann man bærer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige utslipp siden innvendige tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 25 liter er derfor satt som et skjønnsmessig volum.

Innlandsfisk

All annen fisk i vassdrag enn anadrom laksefisk, samt rogn og unger av slik fisk, herunder også ål. Anadrom laksefisk vandrer regelmessig til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann for gyting, og er derfor ikke innlandsfisk.

Innløsing

Salg eller annan overdraging av grunneigarretter. Innløsning gir grunneier rett til å kreve ekspropriasjonssak satt i gang straks og fraviker hovedprinsippet i plan- og bygningsloven § 16-7 om at kommunen kan velge ekspropriasjonstidspunkt.

Innmark

Definisjonen for innmark fins i friluftsloven § 1 a, og omfatter gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite.

Innsigelse

En uttalelse hvor et statlig eller regional organ mener at planen ikke kan aksepteres fordi den er i strid med vesentlige nasjonale eller regionale interesser innenfor organets saksområde. Andre kommuner kan også fremme innsigelse, jamfør  plan- og bygningsloven § 5-4.

INON

Inngrepsfrie naturområder i Norge. INON måler avstand fra tyngre, tekniske inngrep i naturen og beregner inngrepsfrie soner basert på avstand i luftlinje fra nærmeste inngrep. Inngrepsfrie naturområder er inndelt i 3 ulike soner basert på avstand til nærmeste inngrep.

Villmarkspregede områder: Områder fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep. 

Inngrepsfri sone 1: Områder mellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

Inngrepsfri sone 2: Områder mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep betegnes som inngrepsnære.

 

 

IVF

Forkortelse for intensitet, varighet og frekvens. Brukes om korttidsnedbørdata.