Innlandsfisk

Ferskvannsfisk

All annen fisk i vassdrag enn anadrom laksefisk, samt rogn og unger av slik fisk, herunder også ål. Anadrom laksefisk vandrer regelmessig til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann for gyting, og er derfor ikke innlandsfisk.