Innmark

Definisjonen for innmark fins i friluftsloven § 1 a, og omfatter gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite.