Innsigelse

Motsegn

En uttalelse hvor et statlig eller regional organ mener at planen ikke kan aksepteres fordi den er i strid med vesentlige nasjonale eller regionale interesser innenfor organets saksområde. Andre kommuner kan også fremme innsigelse, jamfør  plan- og bygningsloven § 5-4.