Kyotogassene

Kyotogass

Klimagassene som inngår i Kyotoprotokollen. Karbondioksid (CO2), lystgass (N20), metan (CH4), tre grupper av fluorholdige gasser (F-gasser): hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6).