Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Laksefisk

Laks, sjøørret og sjørøye.

Landskap

Heilskapen av det naturgitte og det menneskeskapte i omgjevnadene våre.

Landskapsmessig mangfold

Med landskapsmessig mangfold forstås mangfoldet av landskapstyper, det vil si landskap med egne særtrekk. En landskapstype er en ensartet type landskap med fellestrekk i innhold, sammensetning og form.  

LCA

Forkortelse for life cycle assessment, som betyr livsløpsvurdering eller livsløpsanalyse. En prosess som evaluerer miljøbelastningene assosiert med et produktsystem eller aktivitet.

Lisensfelling

Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 b, der det kreves at jegeren etter søknad innehar en personlig lisens for å kunne delta. Gjelder for tiden jerv, ulv og bjørn. Forskrift 18. mars 2005 nr. 242, om forvaltning av rovvilt.

Listeført kirke

Alle kirker bygget mellom 1650 og 1850 er listeført. En rekke kirker bygget etter 1850 er også listeført. Listeførte kirker skal behandles i henhold til det såkalte kirkerundskrivet.

LNFR-område

LNFR-områder er arealer som er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. I kommuneplanens arealdel er dette en bunden kombinasjon, men på reguleringsplannivå kan formålene brukes enten samlet eller hver for seg.

Loft

Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9 meter i en bredde på minst 0,6 meter. Loftsarealet måles til 0,6 meter utenfor høyde på minst 1,9 meter.

Lokalt naturlig bakgrunnsnivå

Naturlig forekommende konsentrasjon av tungmetaller i et gitt område. Dette vil kunne være høyere enn normverdi for forurenset grunn. Området skal likevel ikke anses som forurenset. Kilde: forurensningsforskriften § 2-3 a)

LPG

Forkortelsen for Liquefied Petroleum Gas og betyr gass som er flytende under trykk. Bedre kjent som propan.

Luftfølsom bebyggelse

Bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning: Helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg samt grønnstruktur. 

Luftkvalitetskriterier

Samlebetegnelse på grenseverdier, målverdier og anbefalinger i forhold til konsentrasjon av forurensning i luft for definerte kjemiske komponenter, og partikler, og en tilhørende midlingstid for komponenten.

Luftkvalitetsmodeller

Verktøy for å estimere luftkvaliteten som et alternativ eller i kombinasjon med måleresultater. Modellene kan være av ulik kompleksitet.

Luftkvalitetssone

Nasjonal inndeling for måling og rapportering av luftkvalitet i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 7.

Luftsonekart

Et kart som viser anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse; delt i ”gul sone” og ”rød sone”.

LULUCF

Forkortelse for Land use, land-use change and forestry (arealbruk, arealbruksendringer og skogbruk). Uttrykket brukes i internasjonale klimaforhandlinger om karbonbinding og frigivelse av karbon til atmosfæren som følge av menneskeskapte endringer i vegetasjonsdekket. Kilde: Wikipedia.