LNFR-område

LNFR-områder er arealer som er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. I kommuneplanens arealdel er dette en bunden kombinasjon, men på reguleringsplannivå kan formålene brukes enten samlet eller hver for seg.