Lisensfelling

Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 b, der det kreves at jegeren etter søknad innehar en personlig lisens for å kunne delta. Gjelder for tiden jerv, ulv og bjørn. Forskrift 18. mars 2005 nr. 242, om forvaltning av rovvilt.