Luftfølsom bebyggelse

Luftfølsom arealbruk

Bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning: Helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg samt grønnstruktur.