Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Mannlokk

Lokk over mannhull i tank eller lignende. Mannhull er en rund eller oval åpning som gir tilkomst til for eksempel tanker. Så stort at en mann såvidt får adgang for rengjøring, inspeksjon med mer. 

Manuskart

I arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder kan det være praktisk å jobbe med en papirversjon av et kart for å tegne inn friluftslivsområder. I prosessen, eller når arbeidet er ferdigstilt, så digitaliseres kartet av en person i kommunen som behersker GIS.

Markaområde

Ei fellesnemning for by- og tettstadsnære friluftslivsområde.

Markberedning

Blottlegging av mineraljord i flekker eller striper på areal hvor det skal etableres ny skog.

Matrikkeladresse

Matrikkeladresse er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav j. En matrikkeladresse er en adresse i form av et gårds- og bruksnummer og et eventuelt festenummer, eventuelt også et undernummer. En matrikkeladresse kan peke til ett eller flere adresseobjekter. Matrikkeladresseformen benyttes inntil videre i noen kommuner i stedet for vegadresseformen.

Matrikkeladressenavn

Matrikkeladressenavn er definert i matrikkelforskriften § 2 bokstav k som stedsnavn knyttet til en offisiell adresse som er gitt som en matrikkeladresse som ikke er tildelt adressetilleggsnavn. Nærmere regler om matrikkeladressenavn framgår av matrikkelforskriften § 55 tredje ledd.

Matrikkelbrev

En attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato.

Matrikkelen

Noregs offisielle eigedomsregister.

Matrikkelenhet

Enten en grunneiendom, anleggseiendom, eierseksjon, et jordsameie eller en festegrunn.

Matrikkelnummer

Den offisielle benevnelsen for hvert enkelt matrikkelenhet.

Matsvinn

Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde. Matkjeden begynner når dyr og planter er slaktet eller høstet. Matsvinn i forbrukerleddet inkluderer blant annet menneskeføde som ender som dyrefôr, matprodukter som har gått ut på dato og ikke blir brukt, spiselige middagsrester som kastes, og spiselige deler av maten vi kunne ha utnyttet men ofte ikke bruker.

MET

Meteorologisk institutt

Metadata

Data som definerer eller beskriver andre data.

Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet er brudd på lover som beskytter natur og miljø.

Miljømål for vannforekomster

Ønsket miljøtilstand i en vannforekomst. Miljømål er beskrevet i vannforskriften § 4-7. Miljømålet for overflatevann er god økologisk og kjemisk tilstand, mens det for sterkt midifiserte vannforekomseter er godt økologisk potensial. For grunnvann er miljømålet god kjemisk og kvantitativ tilstand.

Miljøoppfølgingsprogram

Miljøoppfølgingsprogram, eller MOP, er et program for hvordan og hvilke miljøhensyn som skal tas i forbindelse med selve gjennomføringen av byggefasen av et bygge- og anleggsprosjekt.

Miljøovervåkingsprogram

Et miljøovervåkingsprogram er et program for hvordan miljøtilstanden for en lokalitet eller bestandsutvikling for en art skal overvåkes over tid. Et eksempel er overvåking av miljøvirkninger av et anelggstiltak før og etter gjennomføring, og i nærmere fastsatt tidshorisont.

Miljøplan

Et verktøy for det enkelte foretak for registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøtiltak knyttet til gårdsdriften. Planen er en del av foretakets internkontroll, og skal føre til en mer miljøvennlig produksjon.

Mindre fyringsanlegg

Vanligvis fyringsenheter med nominell tilført termisk effekt fra 1 til og med 50 MW. Hva slags materiale som brennes avgjør om bruken krever tillatelse etter forurensningsforskriften fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, og i noen tilfeller fra Mattilsynet. Begrepet er ikke definert direkte i forurensningsloven eller tilhørende forskrifter.

Mindre følsomt område

Områder der utslipp av avløpsvann ikke har skadevirkninger på miljøet på grunn av områdets morfologi, hydrologi eller særskilte hydrauliske forhold. Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv, med unntak for deler av Bergen, er klassifisert som mindre følsomt. Se også forurensningsforskriften kapittel 11, vedlegg 1.

Mineralske forekomster

Mineralske forekomster er naturressurser som deles inn i følgende grupper: industrimineraler, naturstein (blokkstein og skifer), byggeråstoffer (knuste bergarter), sand og grus og metalliske malmer. 

Minsteareal for jakt

Begrepet har to rettsvirkninger: 1) Den arealstørrelsen som normalt skal ligge til grunn for hver fellingstillatelse som jaktrettshaverne har krav på. 2) Arealstørrelsen på det minste sammenhengende området som offentlig myndighet kan godkjenne som et vald.

ModLUFT

Nettbasert veileder til bruk av modeller ved kartlegging av lokal luftforurensning.

Målenetteier

Eier av måleinstrument og målenettverk til luftkvalitetsmålinger. Dette er som regel anleggseier i form av kommuner, Statens vegvesen og industribedrifter.

Målenettoperatør

Ansvarlige for drift og vedlikehold av målestasjoner for luftkvalitet, samt kvalitetskontroll, nødvendig skalering og dataoverføring. Operatør er som regel målenetteier eller innleid konsulent.

Målenettverk

Et sett av luftkvalitetsmålinger innenfor en kommune.

Målsettingsverdi

Konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås der dette ikke innebærer uforholdsmessig store omkostninger. Gjelder komponentene PM2.5, arsen, kadmium, nikkel og benzo(a)pyren.