Mindre følsomt område

Mindre følsomme områder

Områder der utslipp av avløpsvann ikke har skadevirkninger på miljøet på grunn av områdets morfologi, hydrologi eller særskilte hydrauliske forhold. Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv, med unntak for deler av Bergen, er klassifisert som mindre følsomt. Se også forurensningsforskriften kapittel 11, vedlegg 1.