Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Nasjonal arealplan-ID

Et landsdekkende entydig og unikt kjennetegn (identifikasjon) på en arealplan. Kilde: Plan- og kartforskriften.

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Spesifikasjonen er forankret i kart- og planforskriften og inneholder utfyllende informasjon om hvordan arealplaner skal fremstilles og digitalt planregister utformes. Spesifikasjonen regulerer forhold av utpreget fremstillingsteknisk art, som det ikke er hensiktsmessig å ta inn i forskriftsbestemmelser. Spesifikasjonen konkretiserer og spesifiserer kravene i forskriften og skal følges, så langt ikke annet fremgår, ved fremstilling av arealplan og utforming av digitalt planregister. 

Nasjonalt villreinområde

Villreinområder som er spesielt viktige for artens framtid i Norge og er definert i den enkelte regionale plan.

Natur i Norge (NiN)

Type- og beskrivelsessystem utarbeidet av Artsdatabanken. NiN beskriver all natur, fra de store, overordnete landskaper og ned til det minste livsmiljø. Systemet er utviklet for å gi alle som jobber med natur et felles begrepsapparat. Det er videre et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen og for kartlegging av natur, samt et grunnlag for arbeidet med å vurdere naturtyper for rødlisten.

Naturindeks

Naturindeks for Norge måler tilstand og utvikling for biologisk mangfold sett i forhold til en referansetilstand som representerer lite menneskepåvirket natur, med unntak for åpent lavland.

Naturmangfold

Biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold.

Naturtype

Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der. Det kan også være spesielle naturforekomster, som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster. Kilde: Naturmangfoldloven § 3, bokstav j.

NB!-registeret

Database med oversikt over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Dette er byer og tettsteder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. NB!-registeret.

Nedarvet stedsnavn

Stedsnavn som muntlig eller skriftlig er overlevert fra tidligere generasjoner, jamfør lov om stadnamn § 2 bokstav d. I begrepet "nedarvet" ligger et krav om at navnet skal ha vært brukt i et lengre tidsrom. Det er likevel ikke et krav at navnet skal være fra en gitt tidsepoke.

Nedbørsfelt

Landareal med avrenning til ett bestemt utløpspunkt i elv, innsjø, fjord eller hav, jamfør vannforskriften § 3p).

Nedgravd oljetank

Tank som blir brukt til eller er tenkt brukt til oppbevaring av olje, det vil si alle petroleumsprodukt med flammepunkt over 23ºC, inkludert diesel, parafin og fyringsolje, og som ligg under bakkenivå slik at ein ikkje kan inspisere tanken utvendig.

Nedre vurderingsterskel

Et luftforurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til måleprogram, jamfør forurensningsforskriften § 7-8.

NGU

Norges geologisk undersøkelse (NGU) er en nasjonal institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser og løsmasser i Norge.

NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi. Fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap, fra 1. juli 2015.

NILU

Norsk institutt for luftforskning

Nitrogendioksid

NO2. Gass som dannes i forbrenningsprosess ved at nitrogen og oksygen i lufta forbindes med hverandre. Den viktigste lokale kilden er biltrafikk.

NO2

Forkortelse for nitrogendioksid. Gass som dannes i forbrenningsprosess ved at nitrogen og oksygen i lufta forbindes med hverandre. Den viktigste lokale kilden er biltrafikk.

Norge digitalt

Et formalisert samarbeid mellom kommuner, fylker, statsinstitusjoner og store geodatabrukere om økonomisk samarbeid vedrørende anskaffelser, ajourføring og bruk av geografisk informasjon. 

Normverdier for forurenset grunn

Grenseverdi for et miljø- og helsefarlig stoff som forteller om grunnen kan ha en forurensningsrisiko eller ikke. Verdien definerer ren/forurenset jord.Konsentrasjoner under normverdien utgjør ingen risiko for helse eller miljø, mens konsentrasjoner over normverdien kan utgjøre en risiko. Kilde: Forurensningsforskriften kapittel 2 vedlegg 1.

NRL

Nasjonalt referanselaboratorium for målinger av luftforurensning. Uavhengig nasjonalt organ som skal sikre at kvalitetssystemet for målinger fungerer i henhold til fastsatte standarder og krav. Utpekt i tråd med forurensningsforskriftens § 7-11.

NRPA

Statens strålevern. Forkortelse for Norwegian Radiation Protection Authority. 

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat

Nøytrale fagkyndige innen vann og avløp

En uavhengig fagperson med tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk kompetanse. Fagpersonen eller det firmaet vedkommende er ansatt i bør ikke ha tilknytning til noen spesiell teknologi eller produsent, men  forsøke å etablere den renseløsning som er best egnet. Kommunen må utvise skjønn i skjæringspunktet mellom nøytral og kompetent.