Naturindeks

Naturindeks for Norge måler tilstand og utvikling for biologisk mangfold sett i forhold til en referansetilstand som representerer lite menneskepåvirket natur, med unntak for åpent lavland.