Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Offentlig avløpsnett

Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.

Offentlig påtale

Ved offentlig påtale sørger politiet for straff uten at fornærmede eller offentlig myndighet fremsetter et slikt krav. Offentlig myndighet må i en del tilfeller fremme et slikt krav om tiltale og straff. 

 

Offisiell adresse

Den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen, altså en identifikasjon knyttet til adresseobjekt i kommunen. Kan være basert på enten veg- eller matrikkeladresse. Dersom det til tilknyttet flere bruksenheter inngår også et nummer (bruksenhetsnummer) som identifiserer bruksenheten. Kan i tillegg omfatte et adressetilleggsnavn eller et matrikkeladressenavn. Den offisielle adressen angir en atkomst til et område, bygning, bygningsdel eller bruksenhet. Kilde: Matrikkelforskriften § 2 bokstav d.

Olje

Alle petroleumsprodukt med flammepunkt over 23ºC, inkludert diesel, parafin og fyringsolje.

Oljeholdig avløpsvann

Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Omfatter også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

Ombygging

En type bygningsendring som knyttes til en bygning. Ombyggingen er innenfor eksisterende bygningskropp.

Oppmålingsforretning

Den oppgave som går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom og gi nødvendig dokumentasjon for matrikkelføring.

Oppsettende virkning

Vedtaket er ikke gyldig før eventuell klagebehandling er ferdig, jf forvaltningsloven § 42 utsatt iverksetting av vedtak

Overflatedyrking

Overflatedyrka mark er jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflaten, slik at maskinell høsting er mulig.

Overvann

Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater og så videre som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med sanitært avløpsvann (fellessystem). Når overvannet avledes på overfalten kan det infiltreres i grunnen, gå i grøfter eller vassdrag, eller ledes til ledninger.

Overvannshåndtering

Tiltak for å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. Innebærer tiltak for å utnytte overvann som en ressurs og forsinke, redusere og avlede overvannet på en trygg måte.

Overvannssystemer

Rør, fordrøyningsbassenger, regnbed, trygge flomveier, grønne tiltak med mer.