Offisiell adresse

Den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen, altså en identifikasjon knyttet til adresseobjekt i kommunen. Kan være basert på enten veg- eller matrikkeladresse. Dersom det til tilknyttet flere bruksenheter inngår også et nummer (bruksenhetsnummer) som identifiserer bruksenheten. Kan i tillegg omfatte et adressetilleggsnavn eller et matrikkeladressenavn. Den offisielle adressen angir en atkomst til et område, bygning, bygningsdel eller bruksenhet. Kilde: Matrikkelforskriften § 2 bokstav d.