Overvann

drensvann, drensvannet, overvannet

Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater og så videre som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med sanitært avløpsvann (fellessystem). Når overvannet avledes på overfalten kan det infiltreres i grunnen, gå i grøfter eller vassdrag, eller ledes til ledninger.