Overvannshåndtering

Handtering av overvatn, overvasshandtering

Tiltak for å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. Innebærer tiltak for å utnytte overvann som en ressurs og forsinke, redusere og avlede overvannet på en trygg måte.