Ordforklaringer

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v ø å

Økologi

Læren om organsimenes forhold til hverandre og til det miljøet de lever i.

Økologisk funksjonsområde

Område som oppfyller en økologisk funksjon for en art. I forskrift om en prioritert art kan det bestemmes et økologisk funksjonsområde for arten, og hva som er lov til å gjøre der. Avgrensningen av området kan endre seg over tid. For eksempel kan gyteområde, oppvekstområde, larvedriftsområde, vandrings- og trekkruter, beiteområde, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, overnattingsområde, spill- eller parringsområde, trekkvei, yngleområde, overvintringsområde og leveområde være økologisk funksjonsområde. Kilde: Naturmangfoldloven § 3, bokstav r) og § 24.

Økologisk tilstand

Status og utvikling for funksjoner, struktur og produktivitet i en naturtypes lokaliteter sett i lys av aktuelle påvirkningsfaktorer.

Økosystem

Et samfunn av planter, dyr og mikroorganismer og samspillet med miljøet som omgir dem. Økosystemet fungerer gjennom samspill både oppover og nedover i næringskjeden og med det fysiske og kjemiske miljøet som omgir det. Økosystemer kan variere mye i størrelse og kompleksitet.

Økosystemtjenester

Goder og tjenester som vi får fra naturen. Det er fire hovedkategorier av økosystemtjenester. Vi skiller mellom forsynende, regulerende, kulturelle og støttende tjenester.

Øvre vurderingsterskel

Et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til tiltaksutredning, jamfør forurensningsforskriften § 7-8.